การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment: ITA)

ประชาสัมพันธ์

  1. รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 2563
  2. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education )
  3. ITA คืออะไร
  4. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  5. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  6. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมิน
  7. ประกาศข่าวหน่วยงานภายนอก (ข่าวประกาศ)
  8. ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัย
การยกเลิกการเรียกรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
poster


อธิการบดีกับการสร้างความมีส่วนร่วม สร้างวัฒนธรรม สู่ความเป็นองค์กรสุจริตของ มจธ.
inside daily y2 issue_87
inside daily y2 issue_104-02
inside daily y2 issue_130-01
inside daily y2 issue_146-01
inside daily y2 issue_164-01
inside daily y2 issue_188-01
inside daily y2 issue_209-01
inside daily y2 issue_209-02


รณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ”