การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

การบริหารงาน

 1. แผนดำเนินงาน
  1. แผนดำเนินงานประจำปี
  2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 2. การปฏิบัติงาน
  1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   1. สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
   2. สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
   3. สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   4. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
   5. สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
   6. สำนักงานกิจการนักศึกษา
   7. สำนักงานยุทธศาสตร์
   8. สำนักงานคลัง
   9. สำนักคอมพิวเตอร์
 3. การให้บริการ
  1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   1. คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
   2. คู่มือการบันทึกคะแนนและตัดเกรด
   3. มาตรฐานการให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์
   4. การให้บริการสำนักงานสรรหาและคัดเลือก
   5. การรับข้อเสนอโครงการงานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย
   6. การบริการของหน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
   7. การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการลงทะเบียนของนักศึกษา
   8. การขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
   9. การขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคลากร
  2. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   1. สถิตินักศึกษา
   2. สถิติรายวิชา
   3. สถิติวิจัยและบริการวิชาการ
  3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   1. สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้งานบัณฑิต
   2. สรุปผลความพึงพอใจสำนักงานคลัง
   3. สรุปผลความพึงพอใจสำนักคอมพิวเตอร์
   4. แบบสำรวจความพึงพอใจสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
   5. แบบสำรวจความพึงพอใจการบริการวิชาการ
  4. E-service
   mod-d Student Registration research journal CEGIS Support KMUTT recruit complain office365 Google Apps for Education LEB2 Virtual Classroom
 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 5. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   1. ประกาศ มจธ. เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
   2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  2. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  1. นโยบายการบริหารงานบุคคล
  2. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
  3. Announcement of KMUTT on Moral and Management Transparency Policy in KMUTT
  4. การบริหารคนในมุมมองของ มจธ.
 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  1. การวางแผนกำลังคน
  2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  3. ระบบการรับสมัครงานออนไลน์
  4. รายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลประจำปี
 3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
  2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
  2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

 1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

 1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   1. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
   2. Announcement of KMUTT on Moral and Management Transparency Policy in KMUTT
   3. ข้อบังคับ ระเบียบ มาตรการ คำสั่งเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณ
   4. นโยบายการบริหาร ปี 2563 ของอธิการบดีที่มอบแก่ประชาคม
  2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (การมีส่วนร่วม)
 2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   1. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
   2. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562-2564
  2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   1. รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2563
   2. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่โปร่งใสในการทำงาน
   3. การกำกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องทุจริต
   4. การจัดการความเสี่ยงทุจริตผ่านการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563
 3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  1. กิจกรรมดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563
  2. หลักจรรยาบรรณ
 4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 1. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2563
 3. มาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและการป้องกันทุจริตอื่น ๆ
  1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  5. มาตรการป้องกันการรับสินบน
  6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี