การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

การบริหารงาน

 1. แผนดำเนินงาน
  1. แผนดำเนินงานประจำปี
  2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 2. การปฏิบัติงานงาน
  1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   1. สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
   2. สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
   3. สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   4. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
   5. สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
   6. สำนักงานกิจการนักศึกษา
   7. สำนักงานยุทธศาสตร์
   8. สำนักงานคลัง
 3. การให้บริการ
  1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   1. คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
   2. คู่มือการบันทึกคะแนนและตัดเกรด
   3. มาตรฐานการให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์
   4. การให้บริการสำนักงานสรรหาและคัดเลือก
  2. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   1. สถิตินักศึกษา
   2. สถิติรายวิชา
   3. สถิติวิจัยและบริการวิชาการ
  3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   1. สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้งานบัณฑิต
   2. สรุปผลความพึงพอใจสำนักงานคลัง
   3. สรุปผลความพึงพอใจสำนักคอมพิวเตอร์
   4. สรุปผลแบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การบริหารงานบุคคล ประจำปี 2561
  4. E-service
   mod-d Student Registration research journal CEGIS Support KMUTT recruit
 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 5. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   1. ประกาศ มจธ. เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
   2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  2. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  1. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
  2. Announcement of KMUTT on Moral and Management Transparency Policy in KMUTT
  3. การบริหารคนในมุมมองของ มจธ.
 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  1. การวางแผนกำลังคน
  2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  3. รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
  4. การวิเคราะห์โครสร้างเชิงองค์กรและแผนการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน ปี 2561 - 2562
  5. ระบบการรับสมัครงานออนไลน์
  6. ข้อมูลสถิติพื้นฐาน
  7. กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
 3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
  2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
   1. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
   2. รายงานผลงานการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2562
   3. รายงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562-2564
  2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

 1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

 1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   1. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
   2. Announcement of KMUTT on Moral and Management Transparency Policy in KMUTT
   3. หลักจรรยาบรรณ
  2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (การมีส่วนร่วม)
 2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
   2. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562-2564
  2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   1. กำชับการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่-จัดซื้อจัดจ้าง
   2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562"
   3. จัดบรรยาย "แนวทางการดำเนินงานภาครัฐตามแนวทางป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร"
 3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  1. การดำเนินการจัดกิจกรรมค่านิยมองค์กร 2561-2562
  2. หลักจรรยาบรรณ
 4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 1. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2563
 3. มาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและการป้องกันทุจริตอื่น ๆ
  1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  5. มาตรการป้องกันการรับสินบน
  6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี

 1. เกณฑ์การประเมินประจำปี
 2. ผลการประเมินประจำปี (ผลการประเมิน 2561)
 3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 4. ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
  1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ