ขอขอบคุณ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอขอบคุณทุกท่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการกับมหาวิทยาลัยฯ ที่มีส่วนร่วมในการประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment – EIT) ประจำปี 2566 และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเข้าตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป

Thank