การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

การบริหารงาน

 1. แผนดำเนินงาน
  1. แผนดำเนินงานประจำปี
  2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 2. การปฏิบัติงาน
  1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   1. สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
   2. สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
   3. สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   4. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
   5. สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
   6. สำนักงานกิจการนักศึกษา
   7. สำนักงานยุทธศาสตร์
   8. สำนักงานคลัง
   9. สำนักคอมพิวเตอร์
 3. การให้บริการ
  1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   1. คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
   2. คู่มือการบันทึกคะแนนและตัดเกรด
   3. มาตรฐานการให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์
   4. การให้บริการสำนักงานสรรหาและคัดเลือก
   5. การรับข้อเสนอโครงการงานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย
   6. การบริการของหน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
   7. กำหนดการถอนรายวิชา 2/2563
   8. การขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
   9. การขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคลากร
  2. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   1. สถิตินักศึกษา
   2. สถิติรายวิชา
   3. สถิติวิจัยและบริการวิชาการ
  3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   1. สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้งานบัณฑิต
   2. สรุปผลความพึงพอใจสำนักงานคลัง
   3. สรุปผลความพึงพอใจสำนักคอมพิวเตอร์
   4. แบบสำรวจความพึงพอใจสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
   5. แบบสำรวจความพึงพอใจการบริการวิชาการ
  4. E-service
   1. บริการสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
   2. บริการสำหรับนักวิจัยและนักธุรกิจ
   3. บริการสำหรับคณาจารย์และบุคลากร
   4. เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้
    เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้
   5. การให้บริการนักศึกษาตามปฏิทินการศึกษาในช่วงโควิด
   6. ข่าวและกิจกรรม
   7. รับแจ้งเบาะแสทุจริต
   8. รับเรื่องร้องเรียน
   9. ติดต่อ มจธ.
 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 5. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   1. ประกาศ มจธ. เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
   2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  2. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  1. นโยบายการบริหารงานบุคคล
  2. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
  3. Announcement of KMUTT on Moral and Management Transparency Policy in KMUTT
  4. การบริหารคนในมุมมองของ มจธ.
 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  1. การวางแผนกำลังคน
  2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  3. ระบบการรับสมัครงานออนไลน์
  4. รายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลประจำปี
 3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
  2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
  2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

 1. การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   1. กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   2. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยความคุณธรรมและความโปร่งใส

การป้องกันการทุจริต

 1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   1. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
   2. Announcement of KMUTT on Moral and Management Transparency Policy in KMUTT
   3. ข้อบังคับ ระเบียบ มาตรการ คำสั่งเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณ
   4. นโยบายการบริหารของอธิการบดีที่มอบแก่ประชาคม
  2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (การมีส่วนร่วม)
 2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   1. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
   2. รายงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์
  2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   1. รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564
   2. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
   3. การกำกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องทุจริต
   4. การจัดการความเสี่ยงทุจริตผ่านการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะ
   5. การจัดการความเสี่ยงทุจริต ผ่านการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2564
 3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ปี 2564
  2. กิจกรรมดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563
  3. หลักจรรยาบรรณ
 4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 1. มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564
 3. มาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและการป้องกันทุจริตอื่น ๆ
  1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  5. มาตรการป้องกันการรับสินบน
  6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี