การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment: ITA)

ประชาสัมพันธ์

event-poster

 1. สื่อเรียนรู้ส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ
 3. ระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาลออนไลน์
 4. รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 2564
 5. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education )
 6. ITA คืออะไร
 7. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่องปฏิทินการประเมิน ITA 2564
 8. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 9. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมิน
 10. ข่าวประกาศอื่น ๆ
 11. ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัย
การยกเลิกการเรียกรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
poster


อธิการบดีกับการสร้างความมีส่วนร่วม สร้างวัฒนธรรม สู่ความเป็นองค์กรสุจริตของ มจธ.


รณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ”