การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment: ITA)

ประชาสัมพันธ์

event-poster

  1. ระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาลออนไลน์
  2. รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี 2564
  3. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education )
  4. ITA คืออะไร
  5. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่องปฏิทินการประเมิน ITA 2564
  6. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  7. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมิน
  8. ข่าวประกาศอื่น ๆ
  9. ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัย
การยกเลิกการเรียกรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
poster


อธิการบดีกับการสร้างความมีส่วนร่วม สร้างวัฒนธรรม สู่ความเป็นองค์กรสุจริตของ มจธ.
inside daily y2 issue_87
inside daily y2 issue_104-02
inside daily y2 issue_130-01
inside daily y2 issue_146-01
inside daily y2 issue_164-01
inside daily y2 issue_188-01
inside daily y2 issue_209-01
inside daily y2 issue_209-02


รณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ”